PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS

 1. Sąvokos

  • Pardavėjas – UAB „Medical beauty“, įmonės kodas: 302653921, PVM mokėtojo kodas: LT100006291416, buveinės adresas / adresas korespondencijai: J.Balčikonio g. 3, Technopolis/BETA, Vilnius.
  • Parduotuvė – elektroninė parduotuvė, internetiniu adresu www.medicalbeauty.lt
  • Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo, kuris perka prekes asmeniniam vartojimui (ne verslo tikslais), arba bet kuris juridinis asmuo, perkantis prekes kaip galutinis vartotojas, ketinantis naudoti prekes reprezentaciniais ar kt. tikslais, nesusijusiais su prekių perpardavimu ar jų panaudojimu verslo, gamybos, paslaugų teikimo tikslais.
  • Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
  • Taisyklės – šios „Internetinės parduotuvės naudojimo taisyklės“.
  • Paskyra – Pirkėjui užsiregistravus Parduotuvėje sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita.
  • Prekė – visa tai, kuo prekiaujama elektroninėje Parduotuvėje: kosmetikos ir parfumerijos priemonės, jų priedai ir aksesuarai. Atskirai Taisyklėse vartojamos sąvokos „Prekė“, „Prekės“ reiškia tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą.
  • Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo, naudojantis Parduotuve, taisyklės. Privatumo politika yra šių Taisyklių sudėtinė dalis.
 1. Bendrosios nuostatos

  • Šios Taisyklės yra Šalis įpareigojantis teisinis dokumentas, nustatantis Šalių teises ir pareigas, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką bei kitas su prekių pirkimu ir pardavimu Parduotuvėje susijusias sąlygas. Taisyklės skelbiamos Parduotuvėje.
  • Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu, iš anksto neįspėjęs Pirkėjų, Taisykles keisti, papildyti, taisyti. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja iškart nuo jos paskelbimo, nebent Taisyklėse būtų nurodyta kitaip. Apie Taisyklių pakeitimus registruoti Pirkėjai, jei jie yra sutikę gauti svetainės pranešimus, informuojami elektroniniu laišku.
  • Pirkti Prekes Parduotuvėje turi teisę tik asmenys, nurodyti šių Taisyklių 3 p., kurie patvirtina, jog yra susipažinę su Taisyklėmis, kaip tai nustatyta šiose Taisyklėse.
  • Laikoma, jog Pirkėjas tinkamai susipažino su Taisyklėmis ir davė sutikimą jų laikytis, jei kurdamas Paskyrą ar pirkdamas Prekes pažymėjo varnelę prie teiginio: „Susipažinau su Internetinės parduotuvės naudojimo taisyklėmis ir su jomis SUTINKU“.
  • Visais atvejais už teisingos informacijos apie save pateikimą atsako pats Pirkėjas.
  • Pirkdamas Prekes Pirkėjas privalo nurodyti Pardavėjui savo asmens duomenis, būtinus tinkamam Prekių pristatymo įvykdymui: vardą, pavardę, adresą (miestą, gatvę, namo ir/ar buto numerį, pašto kodą) Prekių pristatymui, naudojamą elektroninio pašto adresą ir telefono numerį susisiekti dėl užsakymo patvirtinimo (jei reikia) ir/ar duomenų, reikalingų mokėjimui už prekes atlikti, gavimui. Registruoti Pirkėjai, pildydami registracijos formą Paskyros sukūrimui, Pardavėjo sistemoje išsaugo slaptažodį, norimą naudoti vėlesniems prisijungimams prie registracijos metu sukurtos Paskyros.
  • Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, susiję su Prekių užsakymo, mokėjimo ir pristatymo patvirtinimu ar kitokiu užsakymo vykdymu.
  • Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo, mokėjimų surinkimo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
 1. Prekių užsakymas, pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

  • Įsigyti Prekes elektroninėje Parduotuvėje gali registruoti ir neregistruoti vartotojai.
  • Laikoma, kad pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo (toliau – Sutartis) sudaroma, kai Pirkėjas, Parduotuvėje išsirinkęs perkamas Prekes ir suformavęs Prekių krepšelį, atlieka visus žingsnius, patvirtina susipažinimą su šiomis Taisyklėmis, pasirenka mokėjimo būdą ir paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą“.
 1. Pirkėjo teisės

  • Pirkėjas turi teisę įsigyti Prekes Parduotuvėje šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
  • Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  • Pirkėjas, vadovaudamasis šių Taisyklių 11 punkte nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo dienos turi teisę atsisakyti nuotoliniu būdu su Parduotuve sudarytos Sutarties.
  • Pirkėjas turi teisę, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, pakeisti ar grąžinti įsigytas Prekes.
  • Pirkėjas turi ir kitas šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir įstatymuose numatytas teises.
 1. Pardavėjo teisės

  • Pardavėjas turi teisę be atskiro pranešimo keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Parduotuvės funkcionalumų veikimą ar jų dalį, taip pat keisti Parduotuvės funkcionalumų ir joje esančių elementų išdėstymą.
  • Pardavėjas turi teisę atšaukti Pirkėjo užsakymą Taisyklių 9 numatytomis sąlygomis ir tvarka.
  • Kai tai būtina tinkamam Prekių užsakymo įvykdymui atlikti, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, apmokėjimo sąlygų ar galimybių įvykdyti užsakymą, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais kontaktais.
  • Pardavėjas vykdys įvairias rinkodaros akcijas ir išankstiniu Pirkėjų sutikimu juos apie šias akcijas informuos, informaciją siunčiant Pirkėjų nurodytais kontaktais. Tokių akcijų vykdymo tvarka nustatoma kiekvienu atveju atskirai.
  • Pardavėjas turi ir kitas šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir įstatymuose numatytas teises.
 1. Pirkėjo pareigos

  • Pirkėjas įsipareigoja laiku sumokėti už įsigytas Prekes bei priimti jas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
  • Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenų bei pats asmeniškai atsakyti už pasekmes, kilusias dėl netinkamai saugotų prisijungimo duomenų.
  • Elektroninės Parduotuvės Pirkėjai privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir jų laikytis. Pirkėjams taip pat taikomos įstatymuose nustatytos bendrosios pirkėjų pareigos.
 1. Pardavėjo pareigos

  • Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis Parduotuvės paslaugomis, įsigyti Prekes bei organizuoti (ar perduoti tretiesiems asmenims organizuoti) Prekių pristatymą Pirkėjui.
  • Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti Taisyklių, Privatumo politikos ir įstatymų nustatyta tvarka.
  • Taisyklėse numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas Prekes.
  • Jei dėl bet kokių priežasčių Pardavėjas negali pristatyti Parduotuvėje įsigytos Prekės, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę Prekę. Pirkėjui atsisakius priimti Pardavėjo kaip analogišką arba kaip panašią siūlomą prekę, Pardavėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo atsisakymo gavimo grąžinti Pirkėjui jo sumokėtas sumas, jei buvo atliktas išankstinis mokėjimas, o jei mokėjimas nebuvo atliktas – atšaukti užsakymą.
  • Pirkėjui grąžinant Prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti šio sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos.
 1. Prekių kaina, atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai

  • Prekių kainos Parduotuvėje nurodomos eurais, į kainą įskaitant ir pridėtinės vertės mokestį (PVM).
  • Pardavėjui patvirtinus užsakymą Prekių kaina keistis negali, išskyrus atvejus, jei Prekės kaina pasikeitė, dėl informacinių sistemų techninės klaidos, trečiųjų asmenų įtakos Parduotuvės veikimui ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti Prekę nauja kaina, Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 4 (keturias) dienas. Atšaukus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.
  • Už įsigytas Prekes Pirkėjas gali apmokėti Prekių kainą elektroninės bankininkystės būdu.
 1. Užsakymo atšaukimas

  • Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo atšaukti jo užsakymą, jeigu užsakymo metu apmokant Prekių kainą mokėjimas nebuvo tinkamai autorizuotas ir buvo atmestas.
  • Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo atšaukti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 3.3 punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumokėjo už Prekes per 2 (dvi) dienas nuo užsakymo pateikimo.
  • Tuo atveju, jei mokėjimas už užsakytas prekes buvo atliktas užsakymo metu, tačiau pristatant užsakytas Prekes su Pirkėju nepavyksta susisiekti 3 (tris) dienas iš eilės, Pardavėjas turi teisę vienašališkai be atskiro įspėjimo užsakymą atšaukti, o Pirkėjui per 14 (keturiolika) dienų grąžinti už Prekes sumokėtus pinigus. Pirkėjas sutinka, jog grąžinant Prekių kainą dėl Pirkėjo kaltės, Pardavėjas turi teisę iš grąžinamos Prekių kainos išskaičiuoti ir negrąžinti Prekių pristatymo kainą.
  • Jei Pirkėjas patvirtino užsakymą Taisyklėse nustatyta tvarka, tačiau vėliau dėl bet kokių priežasčių nusprendė užsakymo atsisakyti, jis turi teisę per 24 valandas nuo užsakymo pateikimo jo atsisakyti, pateikdamas pranešimą apie atsisakymą Pardavėjui el. paštu adresu: info@medicalbeauty.lt. Gavęs nurodytą Pirkėjo atsisakymą, Pardavėjas Pirkėjo užsakymo toliau nebevykdo ir jį atšaukia, jei užsakymas dar nebuvo perduotas vykdyti. Atšaukus užsakymą, jei Pirkėjo mokėjimas už Prekes jau buvo atliktas, Pardavėjas per 14 (keturiolika) darbo dienų Pirkėjui grąžina jo sumokėtas sumas. Tuo atveju, jei Pirkėjas atsisakymą pateikė praleidęs 24 valandų terminą arba užsakymas jau buvo perduotas vykdyti (pristatyti), grąžinant Prekių kainą Pardavėjas turi teisę iš grąžinamos Prekių kainos išskaičiuoti ir negrąžinti Prekių pristatymo kainos.
  • Pardavėjas turi teisę netvirtinti užsakymo ar bet kuriuo metu iki jo pristatymo Pirkėjui jį atšaukti, taip pat atsisakyti ateityje parduoti Pirkėjui Prekes, jei yra pagrindas spręsti, kad Pirkėjas neatitinka Taisyklėmis apibrėžtos Pirkėjo sąvokos, o būtent kad prekės yra perkamos ne asmeniniams poreikiams tenkinti, o verslui (perpardavimui, prekių naudojimui teikiant paslaugas ar prekes). Iškilus abejonėms dėl Pirkėjo atitikties pirkėjui nustatytiems reikalavimams, Pardavėjas turi teisę reikalauti Pirkėjo pateikti papildomus dokumentus ir kitus įrodymus, patvirtinančius Pirkėjo statusą.
 1. Prekių pristatymas ir atsiėmimas

  • Prekes Pirkėjui gali pristatyti įgaliotas atstovas (kurjeris).
  • Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą ir Prekes priimti pats. Priimant Prekes, Pardavėjo atstovui to pareikalavus, būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Tuo atveju, Pirkėjas Prekių pats priimti negali, tačiau Prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir Pirkėjas neinformavo Pardavėjo, jog negalės pats atsiimti Prekių, Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui pretenzijas dėl prekių perdavimo netinkamam asmeniui.
  • Už pristatymą Lietuvoje, išskyrus Kuršių Neriją, į kurią Prekės nepristatomos, Prekes pristatant Pirkėjo pasirinktu adresu taikomas 5 EUR Prekių pristatymo mokestis. Jei užsakymo suma po pritaikytų nuolaidų ir be pristatymo kainos viršija 100 EUR – Prekių pristatymo kainai taikoma 100% nuolaida, t.y. Prekės pristatomos nemokamai. Į kitas valstybes Prekės nepristatomos.
  • Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Prekių pristatymo mokestį bei pirkinio sumą, nuo kurios pristatymas nemokamas. Prekių užsakymo metu galiojantys įkainiai yra pateikiami užsakymo lange, sudarant sąlygas Pirkėjui susipažinti su jais iki užsakymo patvirtinimo.
  • Prekės pristatomos per 1-3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo, išskyrus atvejus, kuomet užsakymas atšaukiamas bet kuriuo Taisyklių 9 punkte nurodytu pagrindu.
  • Pardavėjas neatsako už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku (pavėluotai) dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
  • Priimdamas Prekes Pirkėjas privalo, kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu, patikrinti siuntos ir Prekių būklę, pasirašyti sąskaitą-faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimą patvirtinantį dokumentą. Pirkėjui anksčiau minėtą dokumentą, laikoma, kad siunta ir Prekės perduotos tinkamos būklės, o Prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui bei Prekių komplektiškumo neatitikimų, kuriuos galima nustatyti apžiūrint Prekių išorę, nėra.
  • Pirkėjas, pastebėjęs siuntos pakuotės pažeidimą (siunta suglamžyta, sulaužyta, šlapia, nepilna ar kitaip išoriškai pažeista), Prekių pažeidimą ir (ar) Prekių netinkamą komplektiškumą, privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti siuntos ir (ar) Prekės pažeidimo / neatitikimo aktą.
  • Pirkėjui neatlikus Taisyklių 11 p. nurodytų veiksmų, Pardavėjas visiškai atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl Prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, taip pat dėl Prekių komplektiškumo neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint Prekių (siuntos) išorę.
  • Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.
 1. Prekių keitimas ir grąžinimas

  • Parduotuvė įsigytos prekės grąžinamos ir/ar keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 ir 6.363 straipsniais, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.
  • Kosmetikos Prekės, jei jos yra kokybiškos, nėra grąžinamos. Kitų, t.y. ne kosmetikos Prekių grąžinimas, jei tokios Prekės yra kokybiškos, vykdomas Taisyklių 1 punkte nustatyta tvarka.
  • Nekokybiškos Prekės keičiamos naujomis, gavus Pirkėjo pretenziją bei Taisyklių 11 punkte nurodytą dokumentą, ar įrodymus, patvirtinančių gamybinį broką, kurio nebuvo įmanoma pastebėti Prekių priėmimo metu. Nekokybiškų Prekių grąžinimo ir kokybiškų Prekių pateikimo Pirkėjui kaštai tenka Pardavėjui.
  • Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas Prekes, jei buvo nesilaikoma Prekių grąžinimo sąlygų.
  • Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 2 punkte įtvirtinta teise, už Prekes sumokėti pinigai jam grąžinami per 14 (keturiolika) dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą. Jei Prekės nėra grąžintos Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos.
  • Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 3 punktui.
  • Jeigu keičiant Prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.
 1. Šalių susisiekimas

  • Pardavėjas Pirkėjui pranešimus siunčia naudodamasis Pirkėjo registracijos formoje pateiktais kontaktais, t.y. elektroninio pašto adresu ir/ar telefono numeriu, o Pirkėjas, norėdamas kreiptis į Pardavėją, gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais Parduotuvėje.
 1. Atsakomybė

  • Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų nuostolių atlyginimo.
  • Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus Parduotuvėje ir dėl to jam, Pardavėjui ar tretiesiems asmenims kilusią žalą.
  • Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Tuo atveju, jei trečiasis asmuo Pirkėjo registracijos duomenis naudoja prisijungimui prie Parduotuvė ir tolimesnių su tuo susijusių veiksmų atlikimui (pavyzdžiui, užsakymo pateikimui, pristatymo adreso pakeitimui ir pan.), Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir neprisiima atsakomybės už Pirkėjui dėl tokio asmens veiksmų galimai padarytą žalą.
  • Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.
 1. Baigiamosios nuostatos

  • Šios Taisyklės atitinka taikytinus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus. Tiek kiek bet kokios sąlygos nėra aptartos šiose Taisyklėse, taikomi galiojantys teisės aktai.
  • Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  • Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.